Provozní řád víceúčelového hřiště Přibice

Tento provozní řád vydává TJ Přibice za účelem harmonického rozvoje tělovýchovy a sportu a využívání volného času zejména mládeže v obci Přibice a jeho blízkém okolí.

 Čl. I

Využívání hřiště

 1. Zřizovatelem a provozovatelem areálu víceúčelového hřiště je TJ Přibice.
 2. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám (tenis, malá kopaná, volejbal, nohejbal, florbal aj.).
 3. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem hřiště.
 4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbát bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce hřiště. 

Čl. II

Provoz a správa hřiště

 1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce.
 2. Objednávky zajišťuje správce hřiště. Kontakty: tel.: 720 337 698, e-mail: hriste.pribice@gmail.com.
 3. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce  oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat objednateli.
 4. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem. Pokud  tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.
 5. Uživatelé hřiště si mohou u správce půjčit sportovní potřeby – tyče, sítě, branky a míče (např. na nohejbal, malou kopanou, volejbal). Další sportovní potřeby (tenisové rakety apod.) nebudou půjčovány. Zapůjčené tyče, sítě a branky si uživatelé (s výjimkou dětí) instalují sami.
 6. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.
 7. Vybíráním poplatku za prováděné služby je pověřen správce hřiště dle ceníku za užívání víceúčelového hřiště (viz. příloha), schváleného dne 1. 12. 2009 na zasedání výboru TJ Přibice. 

Čl. III

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku.

 1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy.
 2. V této souvislosti zde platí zákaz:
 • odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
 • vstupu v nevhodné obuvi – kopačky, tretry, boty s podpatkem, boty s černou podrážkou nebo ve znečištěné obuvi (blátem, štěrkem, pískem). Doporučená je sálová sportovní obuv.
 • manipulace s ostrými předměty, rozdělávání ohně a manipulace s ním v celém areálu
 • jízdy na kole, kolečkových bruslích, skateboardu aj.
 • vstupu dětem do 15 let bez doprovodu rodičů nebo pověřené osoby
 • přemisťování pevného i mobilního zařízení mimo stanovená místa
 • konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu
 • vstupu podnapilým osobám
 • kouření v celém areálu
 • vstupu se zvířaty
 • odhazování žvýkaček na umělý povrch
 1. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám (tenis max. 4 osoby + rozhodčí, kolektivní hry 2 x 6 osob + rozhodčí).  Divákům je dovoleno sledovat zápasy pouze za hrazením.
 2. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
 3. Pro případné ošetření drobných poranění je uživatel povinen mít lékárničku první pomoci. Správce vede záznamy o ošetřeních závažnějších poranění.
 4. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
 5. Provozovatel  nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu víceúčelového hřiště a neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí.

  Čl. IV

Další ustanovení

 1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat a nahlásit na obecní úřad.
 2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit policii (tel. číslo 158).

 

V Přibicích dne 8. 12. 2009

 

Jiří Janíček - Předseda TJ Přibice                                                                               

František Stankovič - Starosta obce Přibice